جدول مشخصات واحدها
ردیف نام و نام خانوادگی شماره مغازه موقعیت متراژ
1 شرکت 2 زیر زمین 16.50
2 شرکت 3 زیر زمین 49.00
3 شرکت 4 زیر زمین 36.00
4 شرکت 4/1 زیر زمین 8.00
5 شرکت 9 زیر زمین 20.40
6 شرکت 10 زیر زمین 20.40
7 شرکت 12 زیر زمین 22.00
8 شرکت 13 زیر زمین 22.70
9 شرکت 14 زیر زمین 22.00
10 شرکت 14/1 زیر زمین 27.00
11 شرکت 15 زیر زمین 21.00
12 شرکت 16 زیر زمین 22.00
13 شرکت 18 زیر زمین 36.00
14 شرکت 20 زیر زمین 22.00
15 شرکت 21 زیر زمین 22.00
16 شرکت 23 زیر زمین 22.00
17 شرکت 24 زیر زمین 22.00
18 شرکت 25 زیر زمین 22.00
19 شرکت 26 زیر زمین 22.00
20 شرکت 27 زیر زمین 34.40
21 شرکت 29 زیر زمین 23.00
22 شرکت 30 زیر زمین 20.50
23 شرکت 33 زیر زمین 0.00
24 شرکت 34 زیر زمین 29.50
25 شرکت 39 زیر زمین 49.00
26 شرکت 56 همکف 37.00
27 شرکت 65 همکف 49.00
28 شرکت 71 همکف 20.50
29 شرکت 73 همکف 34.00
30 شرکت 75 همکف 22.00
31 شرکت 76 همکف 21.50
32 شرکت 77 همکف 22.00
33 شرکت 79 همکف 22.50
34 شرکت 86 همکف 94.01
35 شرکت 89 همکف 20.40
36 شرکت 90 همکف 27.90
37 شرکت 91 همکف 19.50
38 شرکت 105 همکف 20.00
39 شرکت 119 طبقه اول 42.80
40 شرکت 129 طبقه اول 49.00
41 شرکت 135 طبقه اول 20.50
42 شرکت 136 طبقه اول 22.40
43 شرکت 147/1 طبقه اول 23.50
44 شرکت 152 طبقه اول 27.60
45 شرکت 152/1 طبقه اول 20.32
46 شرکت 153 طبقه اول 30.59
47 شرکت 154 طبقه اول 24.12
48 شرکت 154/1 طبقه اول 4.76
49 شرکت 155 طبقه اول 15.60
50 شرکت 157 طبقه اول 20.40
51 شرکت 161 طبقه اول 22.80
52 شرکت 165 طبقه اول 19.90
53 شرکت 167 طبقه اول 20.40
54 شرکت 168 طبقه اول 20.40
55 شرکت 176 طبقه اول 26.40
56 شرکت 177 طبقه اول 19.50